Кадрлар агентлиги «Kuber»
Жеке түрде ислесиў.
Хәр бир бизнес өз алдына уникал. Биз буны жақсы тусинемиз. Сонлықтанда биз Сизиң жумыс спецификаңызды максимал изертлеп, келип шыққан талапларыңыз жуўмағында хәр бир вакансияңызға сай келетуғын жумыс маманын таўып хәм сайлап беремиз.
Не себеп бизлерди талағаныңыз дурыс?
Искерлик этикасына сүйенген халда сапаға кепиллик беремиз. Бизлер ашық, әдил хам профессионал жумыс алып барамыз, себеби Сизге таңлап берген маманларымыз профессионал болыўы биз ушын биринши орында.
Гарантия
Жеке таңлаў
Профессионализм
Рекрутинг
«Kuber» кадрлар агентлигиниң тийкарғы жумысы-Рекрутинг. Рекрутинг оз ишине томендегилерди қамтыйды: клиенттиң талаплары бойынша жумысқа талабанларды профессионал таңлаў, баха бериў хәм клиентке жеткизип бериў.
Комплексли жумыс алып барыў.
Биз сизлер ушын тек гана жумысқа талабанларды таўып бериу менен шекленбеймиз. Биз жумыс излеўши маманларға тест сынаўлар өткериў, баха бериў, хүжжетлерди жүргизиў, шөлкемлестириў мәселелери хәм басқа да жумысқа алыу процесслериңизде жәрдем беремиз.
Жылдамлылық.
Биз персоналларды таңлап алыў жумысларын профессионал түрде хәм ирикпестен тез күн ишинде питкериуге кепиллик беремиз. Кысқа уақыт ишинде бахалы маманға ийе болыўыңызға исениңиз.
Жеке түрде ислесиў.
Хәр бир бизнес өз алдына уникал. Биз буны жақсы тусинемиз. Сонлықтанда биз Сизиң жумыс спецификаңызды максимал изертлеп, келип шыққан талапларыңыз жуўмағында хәр бир вакансияңызға сай келетуғын жумыс маманын таўып хәм сайлап беремиз.
Сиз нелерге жетисесиз?
Маманларды жалпы таңлаў
«Kuber» кадрлар агентлигиниң және бир бағыты-жумыс маманларын жалпы таңлаў. Егер Сиз тек ғана белгили орынға белгили жумысшы излестирип атырған жоқ болсаңыз, мысалы, жаңадан салынып атырған қурылыс объектлериңизге хәр саланың маманлары керек болса, биз Сизге жәрдем бериўге таярмыз. Сизиң талапларыңызға хәм спецификаңызга сай маманлар бригадасын тез күн ишинде таўып беремиз.
СИЗ БЕНЕН СӘУБЕТЛЕСИУГЕ БӘРҚУЛЛА ТАЯРМЫЗ
info@kuberjob.com
+99 890 651 80 08